Projectes acabats (2). Regals i encàrrecs.

Aquest és un d’aquests posts (valga la redundància), que me fa vergonya i orgull a parts iguals. Vergonya perquè sembla que estic presumint de lo bé que faig les coses, i orgull per lo mateix, perquè he estat capaç de fer aquestes coses i fer-les bé, o al manco sentint-me satisfeta del que he fet.

Aquestes coses a les que me referesc són les que donen nom al post, regals i encàrrecs de punt, que he fet jo, que en alguns casos he copiat o he seguit un patró, i que en altres he fet jo el disseny. Se que me queda molt per aprendre, i que no arrib al nivell d’algunes de les knitters (teixidores) que seguesc, però estic contenta, perquè he aconseguit acabar tot el que he començat, i el que és més important, cada una de les coses que he fet per altres han agradat als seus destinataris.

No passeu pena, no us explicaré un per un tots els projectes que he duit a terme, perquè tampoc no tenc intenció de donar lliçons a ningú (tot i que si a algú li interessa li puc donar més detalls en privat), però us explicaré el més especials, bé per la feina, bé pel disseny, o bé per a la persona a la que anaven destinats.

El que més he fet enguany han estat colls, de fet, menys una gorreta per bebé i algunes coses que he fet per jo, tot han estat colls. El primer el tenia pendent de l’any passat, i era un regal que no havia acabat a temps per una bona amiga, na Xisca. Vaig desfer el que havia fet i vaig començar de bell nou. Una altra vegada, la web de We are knitters (WAK) ha estat la meva font d’inspiració, ja que vaig treure la idea del punt d’un dels seus tutorials. És el coll beis i negre que veis al collage del work in progress (no tenc foto del coll acabat), i és una de les peces de les que estic més satisfeta. Aquest regal va dur al darrere dos encàrrecs, els colls que veis en verd (el punt del qual el vaig aprendre via instagram) i el coll en tons de rosa i granate, disseny que me vaig inventar (però si sabeu res de fer punt veureu que tampoc no té massa mèrit).

Collage colls
D’esquerra a dreta: el coll per la padrina i els dos dissenys per na Xisca. From left to right: my grandmother’s cowl and the tow ones for my friend Xisca.

Un altre encàrrec va ser una bufanda per a la meva germana, la Crosby Scarf (un kit de la web de WAK, que també podeu veure al collage). D’aquest encàrrec varen sortir dos regals. Un per ella i l’altre pel cunyat. Els dos darrers són també dissenys meus.

En el cas de Vicent, vaig cercar un punt que m’agradàs, una mica més “masculí” que els que havia fet fins ara, i amb una troca de llana que havia comprat per fer-me una boina (que al final no he fet), li vaig fer un coll gruixat i calentet de punt checkerboard (escaquer, senalla o damero en castellà), del qual n’estic molt satisfeta. Per a la meva germana, vaig fer també un coll de dos colors, però en lloc de mesclar els fils (com en el cas del coll rosa de na Xisca) els vaig alternar, beis i marró, una combinació que m’ha encantat, amb un punt que també he aprés a fer, però en aquest cas a la web de Pearlknitter. Es tracta del punt inclinat (panal en castellà), i és un punt que m’ha agradat tant, que m’he fet un coll també per mi.

Collage work in progress
El regal per na Xisca, la Crosby Scarf per a la meva germana i el coll per en Vicent. Xisca’s present, the Crosby Scarf for my sister and Vicent’s cowl.

Un dels encàrrecs-regals més especials ha estat el coll per la meva padrina,. Perquè mai oblidaré la cara que va fer quan li vaig donar. Havia de ser un regal de reis però no vaig arribar a temps…

Ella té quasi 96 anys i ja no està tan bé com havia estat fins ara, i sempre que veia fer calça es recordava de quan en feia ella, i li sabia greu perquè ja no pot. Per ella vaig escollir una llana més prima, i un color més delicat, i un punt senzill, sense que fos algun dels típics. En aquest cas, una altra vegada la web de WAK, va ser la meva inspiració amb les “corbes xineses” o ones. El resultat, molt ella.

I fins aquí els meus projectes i encàrrecs d’enguany, esper que us hagin agradat i no us hagi avorrit massa aquest repàs a les meves “creacions”! A mi m’ha encantat fer-les, des de comprar les llanes, fins al resultat final, passant per les múltiples proves fins a trobar el punt perfecte per a cada disseny. Ara que ja li queda poc a l’hivern, no se si me donarà temps a fer res més (després d’acabar algunes cosetes per a nosaltres que tenc pendents), però si algú necessita abrigar-se o una classe d’iniciació al punt, ja sabeu on trobar-me!.

coll web
El coll per a la meva germana amb el punt après a Pearlknitter. My sister’s cowl using the stitch I’ve learned from Pearlknitter.

ENGLISH VERSION

Completed projects (2). Presents and orders

This is one of those posts, which I’m embarrassed and proud of publish in equal measure. I’m embarrassed because it looks like I’m boasting of how well I do things, and at the same time I’m proud, because I’ve been able to do these things and do them well, or at least feeling satisfied with what I’ve done.

These things that I refer to, are those that give name to the post, knitted gifts and orders, which I, in some cases, have followed a pattern, and in some others I designed myself. I know that I have so many things to learn, and obviously I don’t have the level of some of the knitters that I follow, but I’m happy because I managed to finish everything I started, and what is more important, the owner of those things liked them!.

Don’t worry, I won’t explain one by one all the projects that have been carried out, because I have not intention to give lessons to anyone (though if anyone is interested I can give more details in private), but I will tell you something about the most special ones, either for work, either by design or by the person to whom they were made.

What I’ve done this year have been cowls, in fact less everything but a little baby beanie, and some things I’ve done to me, all the rest are cowls. The first thing was a gift that was not finished in time for a good friend, Xisca. I decided to undo what I’d done and started again. Again, We are knitters (WAK) has been my inspiration since I got the idea from a stitch of one of their tutorials. That one is the black and beige one form that you can see in the collage of work in progress (I have no picture of it finished), and is one of the pieces that I am more satisfied. This gift came up with to two orders, the green one (the stitch of which I learned via Instagram) and the cowl in shades of pink and maroon. I made this second design myself (but if you know anything about knitting is not that hard).

Another order was a scarf for my sister, the Crosby Scarf (a kit from WAK). After this scarf I made two gifts. One for her and one for my brother-in-law, Vicent.

In the case of Vincent, I wanted a “masculine” stitch for and a skein of The Wool (WAK again) that I had bought to make me a beanie that I finally didn’t do. With this olive green wool I made him a chunky and warm cowl, using the checkerboard pattern which I am very satisfied. For my sister, I also made a cowl this one using two colours, but instead of mixing skeins (as in the case of the pink one for Xisca) I alternate, beige and brown, a combination that I loved, and I discovered a new stitch (in this case from Pearl knitter). It is called inclined or honeycomb stitch, and I liked so much that I also made a cowl for me using it.

One of the most special gift-orders has been for my grandmother. I’ll never forget her face when I gave it to her. It had to be a gift of the Three Wise Men, but I didn’t have time…

She is nearly 96 years old and she is no longer as good as she has been before, and every time she looked at me knitting she remembered when she did it, and she felt sad because she can not do it any more. For her I chose a thinner and more delicate wool, and I wanted a simple stitch. In this case, WAK was my inspiration again with its “Chinese curves” or waves.

And here they are my projects and order of this winter, I hope you have enjoyed and I hope that I didn’t bored you do too much with this review of my “creations”! I loved doing them from buying wool, to the final result, through the multiple tests to find the perfect stitch for each design. Now that is a little winter left (at least here in Mallorca), I think I won’t make anything else (after finishing some stuff for us that I have waiting), but if someone needs something warm or want a class for knitters beginners, you know where to find me!

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s